Resmi Kuruluş Duyurusu

Vakfımızın kuruluş kararı 3 Kasım 2007 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlandıBaşbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:VAKFIN ADI : Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı
VAKFEDENLER : Cengiz İlhan, Çolpan İlhan Alışık
VAKFIN İKAMETGAHI : İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU :İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 18/9/2007 tarih ve E: 2007/147, K: 2007/170
sayılı kararı.

VAKFIN AMACI : Eğitim, Öğretim ve kültür konularında faaliyetlerde
bulunmak, evrensel ve ulusal bilim, sanat, kültür ve eğitim etkinlik ve
çalışmalarına katkıda bulunmak suretiyle ülkemizin bilim, sanat ve kültür
alanında gelişmesine yardımcı olmak ve Attilâ İlhan dahil ülkemiz edebiyatında
ve düşünce tarihinde iz bırakmış edebiyatçılarımızın, fikir adamlarımızın,
sanat, eser ve fikirleri konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmak, kültür
birikimlerimizin gelecek kuşaklara yaygın bir biçimde aktarılması için çaba
sarf etmektir.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu,

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

Kaynak :
Resmi Gazete
03.11.2007 Cumartesi
Sayı: 26689