“Türkiye, ´Hedef Ülke´ mi?…”

‘Tombul’ Magda ‘yı kim hatırlıyor? ”…nerede anarşist bir kibrit çakılsa / dudakları orada ‘tombul’ magda’nın / saçları besbelli kirpiklerinden kısa / gözleri en uzak gökyüzü polonya’nın..” (Tamamı için bkz. ‘Yasak Sevişmek’ , ‘Biraz Paris’ bölümü)

‘Tombul’ Magda – epeyce Kropotkin , bir fırt Stirner – anarşistti; O tarihte, Fransa ‘da bilahere Ortakpazar ‘a daha sonra Avrupa Birliği’ ne dönüşecek olan, Fransız/Alman Çelik Birliği örgütleniyor; teşebbüsün ‘bir Vatikan numarası olduğunu’ , ilk ondan işitmişimdir; yuvarlak mavi gözleri, tombulluğu içinde kayıp, diyordu ki: ”-…bu iş burada kalmayacaktır; ufukta Hıristiyan (Katolik) bir Avrupa Koalisyonu beliriyor!…” Zamanla tahmini, kademe kademe gerçekleşti; her seferinde, onu hatırladım. Şu sıralar, başka bir ‘tesbit’ i beni sık sık rahatsız ediyor; derdi ki,

”-…öteki halkları, Emperyalizm, daima din ve dille teslim alır; öncüleri hep, bu ikisinin ‘askerleri’dir; yâni ‘Misyoner Okulları’, ‘Rahipler’ ve ‘Rahibeler’; bunlara Donanma’yı, onunla birlikte Denizaşırı Sömürge Şirketleri’ni ilâve edeceksin: Denizaşırı halkları ‘kültürsüzleştirmek’ onların görevidir…”

Buna bir mim koyunuz!

Olay’ın ‘stratejik tasarı mı’…

Korgeneral Suat İlhan(e) , kısa ama önemli çalışmasının ‘önsözü’ nde, -deyim yerindeyse- olayın, stratejik tasarımını özetleyivermiş, ne diyor bakar mısınız?

(Tesbit/1. ”…Batı’nın büyük stratejisi, karşı güçleri kuşatmayı ve içten çökertmeyi amaçlar. Osmanlı İmparatorluğu, Batılılar tarafından, üç kuşatmaya mârûz kalmıştır: Birinci Kuşatma, denizlerden, Hind Okyanusu’na denizlerden ulaşan ve Osmanlı Donanması’nı yenilgiye uğratan Portekiz ve İngiltere tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci Kuşatma, İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’nin girişimleriyle, Kuzey Afrika üzerinden yapılmıştır. Üçüncü Kuşatma ‘yı Kıbrıs, Suriye, Irak’tan -kısaca Ortadoğu’dan- Fransızlar ve İngilizler gerçekleştirdi ve sonlandırdılar…”

”…Batılılar, II. Dünya Harbi’nde Almanya’yı; ‘Soğuk Harp’te ise SSCB’yi kuşatarak, sonuca ulaştılar…”

”…bugün de Türkiye, Batı Dünyası tarafından kuşatılmıştır. Kuşatma, -hatta ‘çevirme’- Kıbrıs, Ege Denizi, Doğu Anadolu (Ermenistan) ve Güneydoğu Anadolu’dan yapılmaya çalışılıyor. Türkiye, Batı Dünyası’nın gözünde ‘Hedef Ülke’; bazılarına göre ise, gelişen jeo/politik ortamda ‘Cephe Ükesi’dir…” ( ‘Hıristiyan Bayrağı Altına Çağrılıyoruz’ , s. 8)

Korgeneral Suat İlhan(e), daha sonra Avrupa Birliği ‘bayrağı’ nın ve ‘parası’ nın (euro) içerdiği yıldızlar, harita ve işaretlerinin, irdelemesine geçerek, AB ‘nin ‘Hıristiyan yapısı ve karakterinin, tartışılmazlığını’ bir güzel kanıtlıyor. ‘İçten Çökertme’ çabalarına gelince, ABD ve AB ‘nin ortaklaşa hazırlayıp kullandığı ‘Pontus kartı’ , buna çarpıcı bir örnektir. Buna kanıtı ise, Uğur Yıldırım ‘dan: AGİT’in Varşova Toplantısı ‘nda, (6 Ekim 1998) Kurtuluş Savaşı sürerken, Türkiye ‘yi, Pontus ‘ta soykırım yapmakla suçladılar, sonuç bildirisinde kelimesi kelimesine deniliyordu ki:

”…Müslümanlaştırılmış olan Pontuslular’ın büyük bölümü, özellikle Trabzon’a bağlı Tonya, Of, Sürmene, Maçka bölgelerinde; -ve hatta İstanbul’un varoşlarında yaşayanları bile- Pontus dilini muhafaza etmişlerdir. Böylece, eski Yunanca’ya en yakın lehçe, bugün bile bu bölgelerde, varlığını canlı olarak sürdürmektedir. Ancak gerek Pontus’ta, ve gerek Türkiye’de bu dili kullanmak yasaktır, yasadışıdır. Pontus nüfusu, dillerini öğrenmek, korumak ve geliştirmek, okul sahibi olmak hakkından mahrumdur. Mevcut okullar Türk okullarıdır…” ( ‘Dünden Bugüne Patrikhane’ , Bölüm, 7. s, 254 ve sonrası/Kaynak Yayınları)

Nasıl, ‘müttefiklerimizi’ beğendiniz mi?

‘Pontus kartı’ niye ve nasıl kullanılıyor?

Dahası var; ‘mesele’ nin kimler tarafından, hangi ölçüde ele alınıp geliştirildiğini; Uğur Yıldırım kitabında, Pontus bahsini bağlarken, şöylece özetlemiş:

”… Batı ‘nın etki ve yönlendirmesiyle Athenagoras ve sonraki dönemde Patrik olan Dimitrios ve arkasından Bartolomeos ‘un yedi temel hedefi oldu; Patrikhane , bu temel hedefler doğrultusunda çalıştı;

1/ Ekümenik unvanını ABD ve Batı’nın baskısıyla Türkiye’ye kabul ettirmek. Lausanne’a göre ‘Azınlık Kilisesi’nin dini makamı olan Patrikhane’yi, Türk Devleti’nden bağımsız, özerk, evrensel bir dini makam, bir anlamda Ortodokslar’ın Vatikan’ı yapmak.” (buraya dikkat!) 2/ Heybeliada Ruhban Okulu’nun Milli Eğitim’den bağımsız, Patrikhane’ye bağlı özel bir okul olarak eğitim yapmasını sağlamak. Okula yabancı öğrenci almak, yetiştirmek ve bu öğrencileri, ABD’nin emrinde Rusya başta olmak üzere Balkanlar’da görevlendirmek. 3/ Ayasofya’nın tekrar kilise haline getirilmesi. 4/ Patrik seçiminde, TC vatandaşı olmak zorunluluğunun kaldırılması. 5. Atatürk Dönemi’nde (1935) çıkarılan ve azınlıkların mülk edinmelerini engelleyen Azınlık Vakıfları Yasası’nda gerekli düzenlemeleri yaptırmak. 6/ İstanbul Sur içinin Patrikhane’ye devri. 7/ 1923 sonrasında mübadele edilen Rum Ortodoksların yeniden Anadolu’ya yerleştirilmesi…” (a.g.e.s, 285/286)

O zaman soru şudur: Türkiye merkezî, bağımsız ve güçlü bir ulus/devlet mi olacak, yoksa, ‘beylikler’e mi bölünecek?

Cumhuriyet, 23.07.2004