Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

“…ABD´nin, ´Korkulu´ Dört Rüyası!..”

Washington’ın, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin arkasında, ‘Global Trend 2015’ (2000) raporu yok mudur? Hem de, ne rapor!..

Elbette hatırlayacaksınız! Bu çalışma, ‘XXI. yy ABD Güvenlik Stratejisi’ne (1997) ‘takviye’ olarak, yeni Başkan Bush Jr. için hazırlanmıştı; nedeni belli, 2015 yılındaki ‘muhtemel’ bir savaş, bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş; neticede, Çin Halk Cumhuriyeti ‘nin, ABD ‘yi yenebileceği anlaşılmıştı! Ya da bu, kullanışlı bir ‘bahane ‘dir; zira rapor dikkatle incelenirse, ‘Dünya Egemenliği’ iddiasına rağmen, Washington ‘ın son derece ciddi ve kapsamlı; ‘istikbal endişeleri’ içinde yaşadığı meydana çıkıyor.

‘Global Trend 2015’ raporunda, bu gelecek kaygıları, şu dört ana nokta etrafında özetleniyordu.

…AB ve Avrasya seçenekleri…

”…a/ ABD ile AB’nin egemenliğini dengelemek için, Çin, Rusya ve Hindistan, jeo/stratejik bir ‘ortaklığa’ gidebilirler; bununla da yetinmeyip, Avrasya’da, yeni bir ‘Avrasya Para Fonu’, ya da ‘Avrasya Ticaret Örgütü’ kurabilirler ki, bunu başarırlarsa sonuçta, IMF’nin ve Dünya Bankası’nın -dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin- yeryüzündeki ekonomik liderliği yıkılabilir…”

(Bilindiği gibi, bu ‘tahmin ‘in etkileyici bir ‘gerçeğe’ dönüşmesi için, sadece dört yıl yetmiştir: Son olarak, Moskova ‘da geçen günlerde, yirmi iki ülkenin katılımıyla toplanan ‘Avrasya Konferansı’ ve sonuçları, ‘tahmin’ in en azından ilk kısmının ‘somutlaştığını’ herkese kanıtladı. Ekonomik örgütlenmenin geliştirildiği de, gözlemleniyor; belki Washington ‘ın acelesi, bundan!)

”…b/ ayrıca, hem ekonomik çıkarlarının farklılığı; hem de ‘güvenlik’, -yâni ‘savunma’daki ‘liderliği’ elde bulundurmak arzusu-; Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki ‘ortaklığın’ çökmesi ihtimalini gündeme getirmektedir…”

(… ABD ‘li ünlü strateji uzmanı Brzezinskiy, ‘Beyaz Hıristiyan ve Batı’lı Emperyalizm ‘in ‘yekpare olması ve yekpare kalması’ zorunluluğunu söyler durur; halbuki, Sovyetler Birliği’ nin dağılışından bu yana, en çok da Almanya ve Fransa ‘nın, hem ‘Avrupa NATO’ su girişimlerinde, hem de Avrasya Platformu ‘yla -pek de saklamadıkları- flörtlerinde, kapitalist diyalektik karşıtlığının ‘işlediği’ belli olmaktadır. Hele önceki iki büyük ‘Dünya Savaşı’ nın emperyalist Batılı devletler arasında çıktığı hatırlanırsa, ‘ihtimal ‘in gerçekleşme olasılığı, epeyce yükselebilir…)

…Nerede o siyaset adamları?

”…c/ başlamış olan, ‘Küreselleşme’ ve ‘Özelleştirme’ karşıtı, uluslararası toplumsal ulussallık tepkisi, gerek ÇUŞ’lar (Çokuluslu Şirketler) için, gerekse ‘Batı yandaşı’ yöresel yönetimler için, ciddi bir tehdit sayılmalıdır. Hele Uluslararası Terorizm Odakları, kendi aralarında ortak bir şebekeyi örgütleyerek kitle imha silahlarına kavuşabilirlerse, durum çok daha vahâmet kazanacaktır…”

(…Uluslararası toplumsal ulusallık tepkisi, ‘temel çelişki’ den; yâni Emperyalizm ‘le, yeryüzü Mazlumları ‘nın çatışmasından doğacak izlenimini veriyorsa da; ‘Global Trend 2015 ‘teki bu ‘ihtimal ‘in; ABD ‘ye, adeta Üçüncü Dünya ‘ya -sözün gelişi Afganistan ‘a ya da Irak ‘a- bir ‘müdahale gerekçesi’ olarak tasarlanmış olduğunu, pek âlâ akla getirebilmektedir. Ayrıca, Batı ‘nın -hele ABD ‘nin- asla yargılamadığı, hatta davranışına toz kondurmadığı İsrail Terorizmi ‘nin de, bu değirmene hayli su taşıdığı iddia edilebilir.)

”…d/ Amerika Birleşik Devletleri’nin yeryüzündeki ‘tayin edici’ egemenliği devam edecektir; öbür ekonomileri, sürekli etkileyecektir, ama; ticaret açıklığının büyüklüğü, yurtiçi tasarruflarının düşüklüğü nedeniyle, gerçekte Washington bayağı zor durumdadır; bu sebepten, eğer herhangi bir güven kaybına uğrarsa, ağır bir düşüş, bir bunalım yaşayabilir; bu da başka ülkeleri, ekonomik düzeyde olduğu kadar, siyasal düzeyde de etkileyecektir…”

(… Başkan Bush Jr. ve ‘takımını’ -biraz da ite kaka- ‘Beyaz Saray’ a taşımış olanların; ‘Soğuk Savaş’ gerginliğinin sona ermesiyle, belirgin bir sıkıntıya düşmüş ABD Ekonomisi ‘nin ‘babaları’ olduğu, malûm! Özellikle Savunma Endüstrisi bunalıma girmiş bulunuyordu, bu yüzden de Clinton ‘ın gitmesi için, elinden ne gelirse yaptı; oysa Başkan Bush Jr. , uluslararası yalan dolana dayalı Ortadoğu Serüveni ‘ne başlayalı, hepsinin yüzü gülüyor; ne var ki gelişmelerin, önünde sonunda, ‘Sistem’ in lehine değil aleyhine gelişeceği; Avrupa ‘lı uzmanlar sık sık tekrarlıyor; Amerika ‘lı uzmanlardan da, buna katılan az değil. Amma da atıyor muyum? Yok canım, galiba siz Irak ‘taki ‘bataklığın’ farkında değilsiniz!..

Türkiye’nin hesaba katması gereken ihtimal, Washington’ın içine düştüğü bu ‘çıkmaz’da, ödünler vererek, ABD’ye nasıl yardımcı olacağı değil; tam tersine, Türkiye’nin ulusal Ortadoğu siyasetinde, bu ‘zaaf’tan nasıl yararlanacağı olmalıdır.

İyi de, nerede o yönetim? Nerede o siyaset adamları?)

Cumhuriyet, 02.04.2004